12 กระบวนท่าที่ CEO ควรรู้ ในการรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร

CEO เปรียบเสมือนกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนภาพขององค์กร การเป็นนักบริหารระดับสูงสุด ไม่ใช่เรื่องง่าย กว่าจะฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหา สร้างผลงานจนเป็นที่ยอมรับและขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปสู่จุดหมาย เป็นสิ่งท้าทายอย่างมากสำหรับ CEO ทุกคน อย่างไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่ CEO ส่วนมาก เห็นคล้ายกันคือ การบริหารภาพลักษณ์นั้นยากและละเอียดอ่อนที่สุด ยิ่งองค์กรใหญ่ มีบริษัทลูกเยอะ ข้อกังวลในการที่จะหาวิธีที่สร้างและรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร ยิ่งยากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบริบทสังคมแบบไทยๆ ที่มีการเข้าถึงสื่อออนไลน์แบบอิสสระเสรี ดังนั้น การที่รู้จักรักษาภาพลักษณ์ของตนเอง องค์กร ผลิตภัณฑ์ ทรัพย์สินทางปัญญา คู่ค้า และหน่วยงานต่าง ๆในวงจรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมและมีผลผูกพันกับบริษัทอย่างมาก และจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญประการหนึ่งในหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง ผมขอเสนอ 12 กระบวนท่า เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ CEO ในการรักษาภาพลักษณ์องค์กร

Read More