TDC จัดแสดงผลิตภัณฑ์และการออกแบบจากความสร้างสรรค์ภายใต้ธีม “Big little t: RE/solution”

ปี 2018 ถือเป็นปีแรกที่ศูนย์ส่งเสริมการออกแบบแห่งไต้หวัน (Taiwan Design Center – TDC) เข้าร่วมสัปดาห์งานออกแบบกรุงเทพฯ 2018 (BKKDW2018) ที่จัดขึ้น ณ Bowen Hall ล้ง 1919 ระหว่าง 27 มกราคมกับ 4 กุมภาพันธ์ 2018  

Read More