“ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค” ลงนามความร่วมมือกับ “มูลนิธิรักษ์ไทย” ในโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและโครงการให้ความรู้เรื่องน้ำแก่เยาวชน

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายโอเมอร์ มาลิค (ที่ 3 ซ้าย) และนายจรณชัย ศัลยพงษ์ (ที่ 2 ซ้าย) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำ พิ้นที่ลุ่มน้ำแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการให้ความรู้เรื่องน้ำแก่เยาวชน ในจังหวัดระยองและจังหวัดสระบุรี กับมูลนิธิรักษ์ไทย โดยนายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ (ที่ 3 ขวา) เพื่อประสานความร่วมมือในด้านการอนุรักษ์ต้นน้ำและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว รวมทั้งให้ความรู้เรื่องน้ำและปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์น้ำแก่เยาวชน และบุคลากรในท้องถิ่น

Read More