ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าขนอม ชูแนวคิด “คิดดี มีทุนให้”

         กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. พาสื่อมวลชนลงพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าขนอม ชูแนวคิด “คิดดี มีทุนให้” ชี้เป็นตัวอย่างชุมชนรอบโรงไฟฟ้าที่นำเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน เช่น โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านแหลมประทับ เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว 2-3 เท่าที่เข้ามาดูปลาโลมาสีชมพู โครงการจัดสร้างอุปกรณ์หนังตะลุงเยาวชน ต่อยอดและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โครงการสร้างศาลหลักเมืองขนอม ศูนย์รวมใจชาวขนอม และการสนับสนุนเทศกาลตกปลาทราย เทศกาลประจำปี ของหมู่บ้านในเพลาที่สืบทอดมาแต่อดีต

         กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตั้งขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือสำนักงาน กกพ. ตาม “พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550” ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)  โดยมีวิสัยทัศน์การดำเนินงานคือ เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาไฟฟ้าของไทยให้ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม เสริมสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีพันธกิจคือ ชดเชย และอุดหนุนให้มีการบริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ทั่วถึง เป็นธรรม พัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ทั้งนี้ได้มีการกำหนดพื้นที่ประกาศว่าชุมชนใด หรือพื้นที่ใดบ้างที่จะได้เข้ามาร่วมบริหารจัดการเงินกองทุน โดยพิจารณาจากแผนการผลิตไฟฟ้าของแต่ละโรงไฟฟ้าครอบคลุมถึงตำบลโดยรอบโรงไฟฟ้าที่อยู่ในรัศมีจากศูนย์กลางโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งเป็นระยะทางตั้งแต่ 1 กิโลเมตร 3 กิโลเมตร หรือ 5 กิโลเมตร เพื่อให้การจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างทั่วถึง โดยที่ผ่านมากกพ. ได้อนุมัติแผนงานประจำปีให้แก่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อดำเนินโครงการชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 – 2561  รวมทั้งสิ้น 40,822 โครงการ มูลค่ารวม 15,303.35 ล้านบาท แยกเป็นงบบริหารจัดการ 1,521.45 ล้านบาท และงบโครงการชุมชน 13,781.90 ล้านบาท ภายใต้การดำเนินงานโครงการชุมชน ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพ และสุขภาวะ  การพัฒนาอาชีพ  และเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น  รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ซึ่งหนึ่งในตัวอย่างของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าที่นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนที่เห็นได้เด่นชัดคือกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าขนอม และชุมชนรอบโรงไฟฟ้าขนอม

         ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าขนอมเป็นตัวอย่างของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าตามแนวคิด “คิดดี มีทุนให้” โดยมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหลักๆจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอมที่น่าสนใจได้แก่ โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านแหลมประทับ ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือที่สำคัญของประชาชน สำหรับการเข้าออกของเรือประมง ซึ่งก่อสร้างมานาน จนชำรุด และเสียหาย เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ ประกอบกับท่าเรือนี้เป็นท่าเรือที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ในการชมธรรมชาติทางทะเล เช่น ปลาโลมาสีชมพู เป็นต้น ซึ่งชาวบ้านได้มาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ได้รับการอนุมัติโครงการชุมชนเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ในวงเงิน 1,581,000 บาท และทำการปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านแหลมประทับแล้วเสร็จในปี 2557 ที่เห็นผลเป็นรูปธรรมคือ ประชาชนในพื้นที่ที่ประกอบอาชีพประมงได้รับความสะดวก ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และ ประชาชน หรือผู้ประกอบกิจการด้านท่องเที่ยวมีรายได้เพิ่มขึ้น จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นถึง 2-3 เท่าตัวเพราะสามารถเที่ยวชมธรรมชาติทางทะเลได้อย่างสะดวก และปลอดภัย

         โครงการจัดสร้างอุปกรณ์หนังตะลุงเยาวชน ได้รับการอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และจัดสร้างอุปกรณ์หนังตะลุงแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ได้รับการอนุมัติในวงเงิน 50,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ให้คงอยู่ และสืบทอดสู่คนรุ่นหลัง , เพื่อพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนให้รู้จักคุณค่าของศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมของภาคใต้ และเพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และยาเสพติดให้โทษ
         

          โครงการสร้างศาลหลักเมืองขนอม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปี 2557 จำนวน 490,000 บาท และปี 2559 จำนวน 2,474,800 บาท  โครงการสร้างศาลหลักเมืองขนอมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองขนอม อันเป็นเอกลักษณ์ทางด้านอารยธรรมของเมืองโบราณ, เป็นสถานที่ให้ประชาชนได้สักการะบูชา และเทิดทูนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง, เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนคนขนอมมีความรักใคร่ สามัคคีปรองดอง และร่วมพัฒนาให้อำเภอขนอมมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป และเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในอำเภอขนอม ปัจจุบันโครงการสร้างศาลหลักเมืองขนอมใกล้แล้วเสร็จบริบูรณ์ และจะมีพิธีอัญเชิญบวงสรวงหลักเมืองขนอมไปประดิษฐานในศาลหลักเมืองในระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 และได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ เสด็จมาเป็นประธานในพิธีอัญเชิญศาลหลักเมืองขนอม ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561

         โครงการสนับสนุนเทศกาลตกปลาทรายซึ่งเป็นเทศกาลประจำปีของหมู่บ้านในเพลาที่สืบทอดกันมาแต่ครั้งอดีต ซึ่งในการจัดเทศกาลตกปลาทรายปีนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ 14 หมู่บ้านขาดงบประมาณจึงได้ขอการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอมจำนวน 150,000 บาท เพื่อจัดงานแข่งขันตกปลาทราย ณ บริเวณหาดในเพลา ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมคือ จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปี ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น