ทีมงาน

นิมิตร หมดราคี
ผู้ก่อตั้ง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โสภาวดี จันทร์ถาวร
กรรมการผู้จัดการ

อินทิรา ใจอ่อนน้อม
ผู้อำนวยการบริหาร

หฤชา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์

กฤษณา ปานสุนทร
ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์

กัญณัฎฐ์ ศรีชัยภัทรกุล
ผู้จัดการส่วนสื่อมวลชนสัมพันธ์