ทีมงาน

นิมิตร หมดราคี
ผู้ก่อตั้ง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โสภาวดี จันทร์ถาวร
กรรมการผู้จัดการ

อินทิรา ใจอ่อนน้อม
ผู้อำนวยการบริหาร

ธงชัย ชั้นเสวิกุล
หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การสื่อสาร

กันยามาส มาลีถาวรกุล
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

หฤชา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์

วาทิต ประสมทรัพย์
ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์

กฤษณา ปานสุนทร
ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์

รวินท์พร โชติภักดีตระกูล
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

กัญณัฎฐ์ ศรีชัยภัทรกุล
ผู้จัดการส่วนสื่อมวลชนสัมพันธ์

ฉัตรสุดา วระคันทักษ์
ผู้ช่วยผู้จัดการด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์