ฉัตรสุดา วระคันทักษ์

ผู้ช่วยผู้จัดการด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์

ฉัตรสุดา มาฝึกงานที่บริษัท 124 ในส่วนประชาสัมพันธ์ก่อนจบการศึกษาหลังจากจบแล้วได้รับการบรรจุมาเป็นเจ้าหน้าที่ประจำส่วนสื่อมวลชนสัมพันธ์มีหน้าที่ประสานงานกับสื่อมวลชนติดตามและประสานงานเรื่องการสัมภาษณ์ตรวจสอบข่าวทั้งในด้านสิ่งพิมพ์ตลอดจนออนไลน์และโซเชียลมีเดีย

ฉัตรสุดา มีความสามารถในด้านโซเชียลมีเดีย และยังเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเพจของบริษัท นอกจากนั้นยังเป็นบล๊อกเกอร์อิสระในคอลลั่มท่องเที่ยว เป็นผู้ประสานงานสนับสนุนในการดูแลสื่อมวลชนให้ลูกค้าขนาดใหญ่ เช่น บริษัท Singh Estate, Prpsico and East-west Seed. และกระทรวงพาณิชย์

ฉัตรสุดา จบปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเมื่อปี 2556