เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2560 ฟิลลิป มอร์ริส มุ่งสร้างสังคมไร้ควัน

         ฟิลลิป มอร์ริส มุ่งสร้างสังคมไร้ควัน สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนของสหประชาชาติ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2560 ในปีนี้องค์การอนามัยโลกกำหนดคำขวัญการรณรงค์ “บุหรี่: ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco: a threat to development)” เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ด้านฟิลลิป มอร์ริสเผยวิสัยทัศน์ ‘สังคมไร้ควัน’ (Smoke-Free Future) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในเรื่องสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

Read More